• Teaser
  • Teaser
  • Teaser

واحد کنترل کیفیت

دپارتمان ها

 

واحد کنترل کیفیت با بهره گیری از با تجربه ترین متخصصان در نیل به اهداف استراتژیک سازمان مشغول فعالیت میباشد.

این واحد دارای زیرمجموعه های زیر است:

  • واحد مهندسی کیفیت
  • واحد بازرسی تولید
  • واحد آزمایشگاه

پس از تهیه دستورالعملهای کیفی مورد نیاز برای ساخت تجهیزات و همچنین بررسی مدارک کیفی مواد خریداری شده در بخش مهندسی کیفیت، انجام بازرسی از پیمانکاران بیرونی شرکت، مواد خریداری شده از تامین کنندگان داخلی و خارجی و همچنین تجهیزات ساخته شده در کارگاه، توسط بخشهای نامبرده کنترل و بررسی می شود. بطور کلی واحد کنترل کیفیت با استفاده از استانداردهای بین المللی و دستورالعملهای داخلی شرکت، طرح ریزی عملیات کنترل کیفیت را از ابتدا تا انتهای پروسه های تامین و ساخت انجام می دهد.

این واحد با بهره گیری از دانش روز دنیا در کنترل و تضمین کیفیت محصولات ، شرکت را به سمت رقابت پذیری با رقبای داخلی و خارجی هدایت می نماید و از این طریق نیز نقش بسیار عمده ای در تعالی شرکت ایفا می نماید.