دیدارمعاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از شرکت نوین پارسیان

رویدادها

 

در این دیدار دکتر واعظ مهدوی ضمن بازدید از ساختمان چند منظوره شرکت های فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی و همچنین آزمایشگاههای پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، به بحث و گفتگو با رئیس ومدیران پارک علم و فناوری خراسان پرداخت .

 دکتر واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور گفت : استراتژی کنونی شرکت، تقویت شرکت ها است و پارک ها باید مشکلات و معضلات شرکت ها را در خصوص گرفتن وام ها تسهیل نماید .

وی ضمن تشکر از فعالیت های فناورانه شرکت های فناور پارک خراسان گفت : شما مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری باید به صورت یک تصمیم گر در جهت تقویت و توانمند کردن شرکت های فناور عمل کنید.