قطعات دوار


 ایمپلر
مورد استفاده در پمپ های سانتریفوژ


  قطعات پمپ سانتریفوژ
مورد استفاده در پمپ سانتریفوژ


  قطعات پمپ سانتریفوژ
مورد استفاده در پمپ سانتریفوژ


  قطعات پمپ سانتریفوژ
مورد استفاده در پمپ سانتریفوژ


  ایمپلر پمپ های گریز از مرکز

دیافراگم ها و رینگ ها


  دیافراگم ضخامت 0.1 همراه با ورق تفلون
مورد استفاده در رگلاتور والوسیل آب بند قطر 3 *63
استفاده در توربین های v94.2 دیافراگم ضخامت 0.4
مورد استفاده در رگلاتور والوسیل برنجی والو بخار سوپرهیت
استفاده در توربین های v94.2

کویل های دوجداره


  کویل های دوجداره 

قطعات متفرقه


  قاب الکتروموتور 

  اسکرپروینز 

  قطعات پمپ های پلانجر