قطعات دوار


 ایمپلر
مورد استفاده در پمپ های سانتریفوژ


  قطعات پمپ سانتریفوژ
مورد استفاده در پمپ سانتریفوژ


  قطعات پمپ سانتریفوژ
مورد استفاده در پمپ سانتریفوژ


  قطعات پمپ سانتریفوژ
مورد استفاده در پمپ سانتریفوژ


  ایمپلر پمپ های گریز از مرکز